Psychologické a speciálně pedagogické poradenství

  • diagnostika školní zralosti dětí předškolního věku - zhodnocení úrovně oblastí vývoje (např. řeč, grafomotorika, sluchové vnímání atd.) podstatných pro plnění školních nároků. Vyšetření probíhá v příjemné, klidné atmosféře. Vyšetření je formou drobných herních aktivit, kreslení a povídání. Rodičům jsou sděleny závěry a dostatek doporučení a aktivit vedoucí k rozvoji dovedností.
  • diagnostika schopností dětí školního věku - zhodnocení úrovně aktuálního intelektového výkonu, paměti, sociálních dovedností, aj. 
  • zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dětí školního věku - čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti. Pozornost je věnována zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí vyšetření jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Vyšetření se provádějí nejčastěji v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.